Przetarg nieograniczony – inwestycja w Łukowie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA REALIZACJĘ ZESPOŁU DWÓCH BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH W ŁUKOWIE

ZAMAWIAJĄCY: INBAP Deweloper Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo Akcyjna; Siedziba: Biurowiec Q22, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa
Adres do korespondencji: ul. Sidorska 83, 21-500 Biała Podlaska tel./fax: + 48 83 342 55 52

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i z infrastrukturą techniczną zlokalizowanych w Łukowie przy ul. Al. T. Kościuszki i ul. Dworcowej (obręb 003) na działkach ewid. 7576/17, 7576/18, 7576/3 i 7576/4

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wariantowych i nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

RODZAJ ZAMÓWIENIA: Roboty budowlane, generalne wykonawstwo

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: GRUDZIEŃ 2025

PROCEDURA: W przetargu nieograniczonym mogą uczestniczyć Wykonawcy po spełnieniu warunków udziału i złożeniu oferty w zakresie zgodnym z warunkami przetargu. Oferty ze wskazaniem ceny, szczegółowej specyfikacji realizacji zamówienia, szczegółowymi kosztorysami ofertowymi sporządzonymi na podstawie dokumentacji i pomocniczo kosztorysów ślepych przekazanych przez zamawiającego oraz terminem realizacji i terminem gwarancji należy składać w siedzibie Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej w terminie do dnia 15.04.2024 r.

OSOBY DO KONTAKTU:
Kamil Kęćka, tel.: +48 601 354 003, e-mail: kamil.kecka@inbap.com,

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

OPIS:
Inwestycja dotyczy dwóch sześciokondygnacyjnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Łukowie w technologii murowanej przy ulicy Dworcowej i al. Tadeusza Kościuszki. Budynki posiadają 6 kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną (garaż). Budowa dotyczy budynków wraz z instalacjami wewnętrznymi i kompletną infrastrukturą techniczną, w tym m.in. przyłączami, sieciami, przebudowami kolidujących sieci, kompletnym zagospodarowaniem terenu oraz z dojściami, dojazdami, parkingami, zjazdami oraz wycinką drzew kolidujących z projektowaną zabudową wraz z wykonaniem nasadzeń zastępczych.

Powierzchna działki inwestycyjnej -> 7325m2, Powierzchnia terenów zielonych -> 2124,30m2

Pow. Terenów utwardzonych: ok. -> 3734,72m2

Budynek „A” o pow. Zabudowy: 561,16m2. Pow. Użytkowa 3106,69m2
Liczba lokali mieszkalnych: 54
Miejsca postojowe w garażu podziemnym: 16

Budynek „B” o pow. Zabudowy: 766,92m2. Pow. Użytkowa 4331,29m2
Liczba lokali mieszkalnych: 78

Miejsca postojowe w garażu podziemnym: 24
Posadowienie obiektów: bezpośrednio na stopach, płytach i ławach fundamentowych.

WARUNKI UDZIAŁU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
3) wybudowali lub rozbudowali w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej 2 obiekty o powierzchni użytkowej co najmniej 3 000m²;
4) posiadają zdolność kredytową lub środki na rachunku bankowym w wysokości 1.750.000 zł.

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w przetargu dostarczą dokumenty zgodnie z:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o związaniu składaną ofertą przez okres 90 dni od dnia ostatecznego złożenia oferty;
3) wykaz i referencje wybudowanych lub rozbudowanych w okresie ostatnich pięciu lat obiektów z podaniem daty, miejsca wykonania zamówienia oraz zamawiających (w tym powierzchnia użytkowa w m²);
4) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi wraz z kserokopiami uprawnień do wykonywania przez nich czynności oraz kserokopiami dokumentów stwierdzających przynależność do izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa;
5) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6) sprawozdanie finansowe za ostatnie 3 lata.

POSTĘPOWANIE:
• Podstawą do sporządzenia oferty i zawarcia umowy jest dokumentacja projektowa, a przedmiary są materiałem pomocniczym. W zakres prac nie wchodzi wykończenie poza wybranymi np. części wspólne, pom techniczne
• Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 90 dni od dnia ostatecznego złożenia oferty.
• Zamawiający po złożeniu ofert może przystąpić do ustnych rokowań z wybranym jednym lub więcej Wykonawcami.
• Wybór Wykonawcy nastąpi według swobodnej oceny Zamawiającego. Umowa o roboty budowlane będzie zawarta na wynagrodzenie ryczałtowe, w systemie generalnego wykonawstwa.